Privacyverklaring

Inleiding

Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze privacyverklaring legt de overwegingen hieromtrent vast.

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy wanneer u onze website bezoekt en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie: Autoriteit Persoonsgegevens – AVG. Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registreren het IP-adres van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een aankoop bij Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de website of Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@de-m.nl of Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing, Henri Polakstraat 22, 3317 KP Dordrecht. Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website van Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing website en hun functionaliteit. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies: Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook: Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Beveiliging

Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links

Op de websites van Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing, dan kunt u deze richten aan Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing, Henri Polakstraat 22, 3317 KP Dordrecht, tel: +31 (0)6 28525941 of per e-mail: info@de-m.nl

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten: U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijziging van Privacy Verklaring

Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Dé-M Bedrijfshygiëne & Plaagdierenbeheersing adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.